Қазақстан БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің 52-ші сессиясындағы өз жұмысын қорытындылады

Қазақстан БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің 52-ші сессиясындағы өз жұмысын қорытындылады

Женева, 2023 ж. 4 сәуір – Женева алаңында БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің кезекті көктемгі 52-ші сессиясы аяқталып, өз тарихында ең ұзақ және қабылданған құжаттар саны бойынша ең нәтижелі болды. АҚК мүшесі ретінде Қазақстан адам құқықтарын қамтамасыз ету, іргерілету және қорғау мәселелері бойынша пікірталастарға белсенді қатысты.

Жоғары деңгейдегі сегмент барысында ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді сөз сөйлеп, Қазақстанда елдің бүкіл саяси жүйесін өзгертетін және елеулі әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге әкеп соқтыратын маңызды реформалардың жүргізілгенін атап өтті.

Сонымен қатар, АҚК сессиясы шеңберінде Қазақстанның Тұрақты өкілдігі бірқатар іс-шаралар өткізді, оның ішінде Орталық Азияны өлім жазасынан азат аймақ ретінде ресми түрде жариялау мәселесін талқылау үшін Орталық Азия мемлекеттері мен Моңғолия өкілдерінің кездесуі, «Климат өзгеруінің осал жағдайдағы адамдардың құқықтарына әсері» атты панельдік пікірталасы, «Әлем бейнесі» халықаралық әлеуметтік арт-жобасы көрмесінің тұсаукесері өтті.

Қазақстан делегациясы негізгі құқық қорғау алаңында сөйлеген сөздерінде қатысушыларды елдің құқық қорғау жүйесін күшейту, оның ішінде Конституциялық сот құру, Адам құқықтары жөніндегі Омбудсмен институтын нығайту, Бала құқықтары туралы конвенцияға Факультативтік хаттамаға қол қою және қылмыстық сот ісін жүргізу, азаптаулардың алдын алу және басқа да қатыгез және адамгершілікке жатпайтын әрекеттерді болдырмау саласындағы адам құқықтарына қатысты заңға қол қою бойынша қабылданған шаралар, сондай-ақ Қазақстан халқы Ассамблеясының этникалық топтардың құқықтарын қорғаудағы және ілгерілетудегі рөлі және 2022 жылы қыркүйекте Астанада өткен Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VII съезінің қорытындылары туралы хабардар етті.

Өткізілген кездесулер барысында Қазақстан әлемдік қоғамдастықты теңсіздік пен кемсітушілікті жоюға, адам құқықтарын, атап айтқанда неғұрлым осал адамдардың құқықтарын ілгерілетуге және нығайтуға шақырды.

Kazakhstan summed up its work at the 52nd session of the UN Human Rights Council

Geneva, April 4, 2023 – The regular spring 52nd session of the UN Human Rights Council, which has become the longest and most productive in terms of the number of documents adopted in its history, has come to an end on the Geneva site. As a member of the HRC, Kazakhstan actively participated in discussions on ensuring, promoting and protecting human rights.

During the High-level Segment, Deputy Prime Minister – Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi delivered a statement, underlining the significant reforms carried out in Kazakhstan last year, transforming the entire political system of the country and leading to tangible socio-economic changes.

In addition, during the HRC session the Permanent Mission of Kazakhstan held a number of events, including a meeting of representatives of Central Asian countries and Mongolia to discuss the best ways for the extended Central Asia region to move towards becoming the region officially free of the death penalty, a panel discussion on « The impact of climate change on the rights of persons in vulnerable situations », as well as a presentation of international social art- project – « World Painting ».

In their speeches at the main human rights platform, the delegation of Kazakhstan informed the participants about the measures taken to strengthen the country’s human rights system, including the creation of the Constitutional Court, the strengthening of the mandate of the Ombudsman for Human Rights, the signing of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child and signing the law on human rights in criminal proceedings, prevention of torture and other cruel and inhuman treatment, and also about the role of the Assembly of People of Kazakhstan in protecting and promoting the rights of ethnic groups and the results of the VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions held in Astana in September 2022.

During the events, Kazakhstan called on the world community to eliminate inequality and discrimination, to promote and strengthen human rights, in particular the most vulnerable persons.

Казахстан подвел итоги своей работы на 52-й сессии

Совета ООН по правам человека 

Женева, 4 апреля 2023 г. – На женевской площадке завершилась очередная весенняя 52-я сессия Совета ООН по правам человека, которая стала самой продолжительной и результативной по количеству принятых документов в своей истории. Будучи членом СПЧ, Казахстан активно принял в дискуссиях по вопросам обеспечения, содействия и защиты прав человека.

В ходе Сегмента высокого уровня выступил Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, который подчеркнул проведенные в Казахстане значительные реформы, преобразующие всю политическую систему страны и приводящие к ощутимым социально-экономическим изменениям.

Кроме того, в рамках сессии СПЧ Постпредством Казахстана был проведен ряд мероприятий, в том числе встреча представителей государств Центральной Азии и Монголии для обсуждения вопроса объявления Центрально-Азиатского региона официально свободным от смертной казни; панельная дискуссия на тему «Воздействие изменения климата на права лиц, находящихся в уязвимом положении», а также презентация международного социального арт-проекта – «Картина мира».

В своих выступлениях на главной правозащитной площадке делегация Казахстана информировала участников о предпринятых мерах по усилению правозащитной системы в стране, в том числе о создании Конституционного суда, укреплении института Омбудсмена по правам человека, подписании Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка и подписании закона в отношении прав человека в сфере уголовного судопроизводства, предупреждения пыток и других жестоких и бесчеловечных видов обращения, а также о роли Ассамблеи народа Казахстана в защите и продвижении прав этнических групп и об итогах проведенного в сентябре 2022 г. VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

В ходе проведенных мероприятий Казахстан призывал мировое сообщество к устранению неравенства и дискриминации, поощрению и усилению прав человека, в частности, наиболее уязвимых лиц.